TSquare เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทย

Posted on

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Intelligent Hospital หรือโรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น

Image.aspx

เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 17 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Intelligent Hospital หรือโรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ และ 8 องค์กรพันธมิตร ได้แก่

15039640_1779563048951630_4452407189545573172_o

1. บริษัท โซวิค ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

2.บริษัท Prime Medical ผู้สนับสนุนอุปกรณ์หุ่นสาธิตการสอน

3.บริษัท International Medical Software จำกัด ผู้สนับสนุน Application สารสนเทศทางการแพทย์และพยาบาล

4.บริษัท โตโยต้าทูโช อิเลคทรอนิกส์ จำกัด ผู้สนับสนุนนวัตกรรมติดตามพิกัดผู้ป่วย (พวกเรา TSquare อยู่ที่บริษัทนี้แหละ)

5.บริษัท Advance Wireless Network จำกัด ผู้สนับสนุนเครือข่ายไร้สาย

6.บริษัท TWH Mobile Health International จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายด้านโทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณชีพส่วนบุคคล

7.บริษัท Modern Form Health and Care จำกัด ผู้สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน และ

8.มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล/หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และร่วมจัดทำศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านการพยาบาล โดยเน้น Evidence-based Nursing Practice and Tran cultural Nursing

15129092_1779563675618234_3387068558456621668_o

โดยวัตถุประสงค์หลักของ Intelligent Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ คือ 1.เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และความสามารถบุคลากรของโรงพยาบาล กรุงเทพกลุ่มภาคใต้ ด้าน Clinical และ Non Clinical เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะในการให้บริการ เกิด ผลลัพธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ 2.เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับการฝึกอบรมการเรียนรู้เรื่องแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Concept) และแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Concept) 3.เป็นโรงพยาบาลจำลองสำหรับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความสามารถด้านสารสนเทศในโรงพยาบาลแก่บุคลากรทางแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ และทีมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบระบบ เช่น ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information System ; HIS) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records; EMR) ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System ; CIS) ระบบ สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System; HRIS) เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบที่เกี่ยวข้องต่อการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้ 4.เป็นสถานที่สำหรับการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยด้าน Clinical และ Non Clinical เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 5.เป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับโรงพยาบาล กรุงเทพกลุ่มภาคใต้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ เหมาะสมตาม BDMS Core Value และสอดคล้องต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคลากรที่มีสมรรถนะ เหมาะสมตาม BDMS Core Value และสอดคล้องต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

15069059_1779563462284922_3251424112562656570_o

สำหรับ Intelligent Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ เริ่มต้นในปี 2009 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจำลองเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการสร้างโรงพยาบาลจำลองนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปอยู่ในทุกจุดบริการ ซึ่งส่วนประกอบพื้นฐานของ Intelligent hospital เป็นการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เข้ากับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่อชีวิต และความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งยังมีองค์ประกอบซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records; EMR) และระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System ;CIS) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลลัพธ์ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

15110460_1779563602284908_8831152106123142317_o

อีกทั้งทางผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในการปฏิบัติด้านการรักษาและพยาบาลให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่เป็นเลิศ และเกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการ จึงมีนโยบายให้จัดตั้ง Intelligent Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ) ขึ้นที่โรงพยาบาลดีบุก

15025480_1779563632284905_2799524149803805448_o

ที่มา

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000115088

https://www.facebook.com/DibukHospital/posts/1779564712284797

Leave a Reply