Online Survey

เราให้บริการทำสำรวจความคิดเห็นผ่านออนไลน์ พร้อมคัดเลือกผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม รวมถึงมอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจนเสร็จ

 

survey-user profile

 

Online Survey

 

Online Survey Behaviour